Persbericht:+200 moskeeën vragen SZW regie over te nemen van Wiersma

PERSBERICHT Meer dan 200 moskeeën vragen SZW regie over te nemen van Wiersma

Honderden moskeeën, verenigd in het samenwerkingsverband K7, hebben de minister van SZW schriftelijk gevraagd de regie over te nemen van minister Wiersma inzake het dossier “informeel onderwijs”.

Ten grondslag aan het verzoek ligt de bespreking in de Ministerraad (aanstaande woensdag) van een brief over het informeel moskeeonderwijs, geagendeerd door de minister van OCW. Diezelfde dag zijn diverse (islamitische) organisaties uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen waarin de brief zal worden toegelicht en waarover vragen kunnen worden gesteld. Van de inhoud van de brief zijn de moskeeën slechts in zeer grote lijnen op de hoogte, en gelet op de timing van de bijeenkomst krijgt men niet de gelegenheid om daarvoor nog input te leveren. Naar het oordeel van de moskeeën is deze gang van zaken niet alleen onbehoorlijk, maar ook schadelijk voor de maatschappelijke verhoudingen in ons land.

Wiersma stuurde in november zijn brief ‘vrij en veilig onderwijs’ naar de Tweede Kamer waarin hij vergaande plannen presenteerde voor toezicht op het informeel onderwijs, zonder concreet aan te kunnen geven waar het nu expliciet misgaat. Onder meer de landsadvocaat, de onderwijsinspectie, medebewindspersonen en vele kerken en moskeeën gaven echter aan de insteek niet te delen. Zo zouden de plannen onuitvoerbaar zijn, grondrechten schenden en polarisatie in de hand werken.

Naar aanleiding van zijn plannen zijn er dan ook verschillende gesprekken gevoerd. Omdat de K7 hecht aan constructieve relaties met de overheid heeft men minister Wiersma vervolgens toch de hand gereikt en op twee manieren bediend. In de eerste plaats heeft men de minister geïnformeerd over de initiatieven die er reeds zijn ondernomen om de kwaliteit van het moskee-onderwijs te verbeteren. In de tweede plaats is er een gedetailleerd voorstel gedaan aan de minister om in co-creatie met het kerndepartement en de Inspectie voor het Onderwijs te komen tot een hoogwaardig en aantrekkelijk aanbod van moskeeonderwijs. Over deze voorstellen is men momenteel nog in gesprek met ambtelijk OCW.

In het licht daarvan is het volstrekt ongepast dat de minister nu geheel onthecht met een vervolgbrief komt die deze gesprekken doorkruist. De moskeeën kunnen zich in het licht van hetgeen over de werkstijl en communicatieve vaardigheden van minister Wiersma naar buiten gekomen is, niet aan de indruk onttrekken dat ambtelijke signalen niet tot de minister doordringen, omdat hij deze negeert of omdat de ambtenaren bang zijn die aan hem door te geven. Daarnaast staat het optreden van minister Wiersma in schril contrast tot de noodzaak om het vertrouwen tussen de overheid en de moslimgemeenschap, dat onder andere door infiltraties in moskeeën, opneming van donateurs aan moskeeën in het frauderegister van de Belastingdienst en de problemen die moslims en islamitische organisaties bij het openen en behouden van een bankrekening ondervinden tot een dieptepunt is gedaald, te herstellen.

Daar het ministerie van SZW beleidsverantwoordelijke is voor cohesie en inclusie, mede-dossierhouder is voor het informele moskeeonderwijs, zich zowel publiekelijk als achter de schermen begripvol heeft getoond en bewegingen maakt die moeten leiden tot een nieuwe start, vragen de moskeeën nu dus of het ministerie van SZW de regie kan overnemen van
Wiersma inzake het informeel onderwijs. Tot slot speelt ook het gegeven mee dat de eerder gepresenteerde plannen van Wiersma het inmiddels van kracht zijnde beleidskompas van minister Weerwind totaal in de wind slaan, iets waar ook minister Weerwind vandaag schriftelijk naar gevraagd is.

 

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie