Privacybeleid

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), gevestigd aan Weena 690, 3012 CN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.spior.nl
 • Weena 690, 3012 CN Rotterdam
 • +31 (0)10 466 69 89

De directeur is de functionaris gegevensbescherming van SPIOR. Hij/zij is te bereiken via info@spior.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SPIOR verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (in geval van uitbetalingen en donaties)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en onze social-media kanalen zoals Twitter en Facebook en Instagram en LinkedIn
 • Contactgegevens van deelnemers en vrijwilligers via een app (bijv. voor het project ‘Welkom Onthaal’)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SPIOR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • culturele achtergrond
 • godsdienst of levensovertuiging
 • leeftijd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SPIOR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie
 • Om contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor onderzoek naar opbrengsten van onze diensten en producten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SPIOR analyseert niet uw gedrag op de website. Als SPIOR dit gaat doen, doen we dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SPIOR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPIOR) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SPIOR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen zal dit zijn vanwege uw deelname aan een van onze projecten, diensten of producten. Daarvoor geldt dat de gegevens in ieder geval worden bewaard tijdens de duur van de deelname en tot en met de benodigde verantwoording en vaststelling van eventuele financiers. Aan financiers worden in beginsel geen persoonsgegevens van deelnemers verstrekt, tenzij na uw expliciete toestemming. In beginsel worden projectgegevens tot 10 jaar na afsluiting van de activiteit bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

SPIOR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPIOR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SPIOR maakt gebruik van cookies, dit zijn alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPIOR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spior.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. SPIOR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SPIOR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@spior.nl….

Middels cookies kunnen wij onze diensten verbeteren. Accepteer ons cookie-beleid en help ons vooruit! Meer informatie