Rotterdamse internaten ondertekenen convenant kwaliteitskader

Categories: Actueel

Op 18 juli ondertekenden de drie Rotterdamse internaten, Stichting Manolya, Stichting Al Biruni en Vereniging ABI, een convenant met de Gemeente Rotterdam betreffende het pedagogisch klimaat in hun instellingen. Daarin zijn afspraken vastgelegd over kwaliteitseisen op het terrein van onder meer pedagogisch beleid, vrijwilligersbeleid en inspraak van ouders en over de toetsing daarvan door de gemeente. Het onderliggende kwaliteitskader is in nauw overleg tussen internaten uit diverse steden en het Rijk tot stand gekomen. In Rotterdam liepen internaten en gemeente voor in de gesprekken hierover en Rotterdam is ook de eerste stad om te beginnen met uitvoering van de afspraken.

Naar aanleiding van negatieve media-aandacht in november 2012 ontstond er ophef over de internaten. Sindsdien hebben zowel de Gemeente Rotterdam als het Rijk aangedrongen op meer toezicht in internaten. De internaten zelf waren onaangenaam getroffen door het negatieve beeld dat werd geschetst, dat op punten feitelijk onjuist was en dat geen enkel recht deed aan de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de opleiding en vorming van jongeren. In Rotterdam zijn de internaten hierover het gesprek aangegaan met met name wethouder De Jonge van Onderwijs, Jeugd en Gezin. Zo zijn er onder meer gesprekken gevoerd tussen de wethouder en ouders bij de internaten. Hoewel de aanleiding negatief was, hebben de internaten daarbij vanaf het begin de bereidheid getoond in gesprek te gaan over het borgen van kwaliteit en het vergroten van transparantie. SPIOR heeft de Rotterdamse internaten ondersteund in het gehele traject.

Bij de ondertekening onderstreepte wethouder De Jonge nog eens dat hij heel blij was de afspraken te hebben kunnen maken met de internaten, juist omdat de internaten als privaat gefinancierde instellingen, en waar geen wettelijk kader voorligt, dit geheel vrijwillig doen. ‘Dit is een mijlpaal en daar wil ik u heel erg voor bedanken. We hebben een intensief proces gezamenlijk doorgemaakt. Het is het resultaat dat telt daarbij en volgens mij ligt er een mooie afspraak. We zijn ook nog de eerste van het land daarmee. Laten we daar trots op zijn.’ Fikri Demirtaş, voorzitter Vereniging ABI, sprak bij de ondertekening namens de drie Rotterdamse internaten. Ook hij noemde het een mijlpaal: ‘Het is goed dat we zo de in de afgelopen maanden gezamenlijk afgelegde weg afronden met een bestemming. Nu kijken we samen naar de toekomst en wij waarderen het daarbij zeer dat de gemeente ook naast ons staat.’ 

971151_302853556527757_1991910254_n