Methodieken & producten

Categories: Publicaties

Hieronder vindt u de methodieken en producten weergeven. Klik op de plusjes voor de omschrijving van de methodieken en producten.

Best Practice 'Ouderdom komt met vragen'

Coalitie Erbij selecteerde de inzet van SPIOR in de bestrijding van sociaal isolement en eenzaamheid van migrantenouderen als een van de tien best practices in Rotterdam. Klik hier om de best practice in te zien.

Rapport 'Islamofobie in zicht'

Op woensdag 25 mei 2016 is het rapport ‘Islamofobie in zicht’ aan burgemeester Aboutaleb aangeboden. Het onderzoek geeft aanvullend inzicht in aard en omvang van discriminatie van moslims in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daaruit blijkt dat dit veel voorkomt, maar dat het vaak niet wordt gemeld bij instanties. Uit de door SPIOR verzamelde gegevens blijkt onder meer dat in 72% van de gevallen vrouwen het slachtoffer zijn, in ruim 10% van de gevallen zijn jonge kinderen betrokken en in ruim een kwart van de situaties zijn de daders bekenden van het slachtoffer (bijvoorbeeld collega’s, leraren en buren). Het volledige rapport kunt u hier lezen. Hier vindt u een persbericht van de presentatie.

Adviesstuk 'Iedere stem telt'’

In 2014 voerden SPIOR, Dona Daria en PBR het project ‘Iedere stem telt, ook die van jou!’ uit. Binnen dit project werd allereerst ingezet op het bevorderen van de politieke betrokkenheid van Rotterdammers. Bij het actief deelnemen aan de maatschappij speelt immers ook politieke participatie een rol. Naast voorlichting over de gemeenteraadsverkiezingen kwam ook het belang van stemmen aan de orde. Verder werden er debatten over actuele onderwerpen georganiseerd en verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals een Facebook-pagina en een filmpje. Er was ook aandacht voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014. De bevindingen uit het project zijn te lezen in de publicatie ‘Iedere stem telt!’. Hierin komen we, naast een weergave van de belangrijkste uitkomsten van het project, tot een aantal conclusies en aanbevelingen die we graag onder de aandacht brengen van politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Klik hier om de publicatie te downloaden. Klik hier om meer te lezen over het project ‘Iedere stem telt, ook die van jou!’. 

Onderzoeksrapport ‘Monitoring Islamophobia in the Netherlands – an explorative study’

Voor een gezonde samenleving is het van belang dat alle groepen in Nederland zich onderdeel van de samenleving voelen en goed met elkaar samenleven. Hiervoor is het in ieder geval belangrijk dat sociale uitsluiting en discriminatie worden bestreden. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend dat er sprake is van onderrapportage binnen deze groep. SPIOR geniet vertrouwen bij haar achterban en signaleert in die hoedanigheid steeds vaker gevoelens en gevallen van discriminatie. Veel van de slachtoffers maken hier echter geen melding van: ze weten niet  bij welke organisaties ze terecht kunnen of het vertrouwen in die instellingen ontbreekt.

Daarom voerde SPIOR in samenwerking met RADAR en CIDI een verkennend onderzoek uit naar nut en noodzaak van een monitor specifiek over discriminatie ingegeven door islamofobie. Hierbij werd gekeken naar de mate waarin er sprake is van islamofobie in Nederland, hoe dit tot uiting komt en op welke manier een monitor islamofobie vormgegeven zou kunnen worden. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Open Society Foundation.

Het onderzoeksrapport is vanaf nu beschikbaar op deze website. Wilt u meer informatie over het onderzoek dat is uitgevoerd of naar aanleiding van het rapport in gesprek met SPIOR, schroom dan niet om contact op te nemen.

Handreiking betrekken allochtone ouders bij keuze voor techniek, in opdracht van TechniekTalent.nu

In opdracht van TechniekTalent.nu verrichtte SPIOR een inventarisatie naar initiatieven en stelde op basis daarvan een handreiking op om allochtone ouders te betrekken bij een studie- en beroepskeuze voor techniek door jongeren. TechniekTalent.nu is een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren van allochtone origine en meisjes geen of een negatief beeld hebben van werken in de techniek en daarom niet kiezen voor een loopbaan in deze sector. Dit terwijl het arbeidsperspectief in deze sector nu zeer gunstig is. De betrokkenheid van ouders is een belangrijke factor in de keuze van jongeren. TechniekTalent.nu benaderde SPIOR om te komen tot handvatten voor bijvoorbeeld scholen en andere maatschappelijke organisaties in het betrekken van allochtone ouders. De handreiking  is vanaf nu beschikbaar via deze website. Wilt u ermee aan de slag? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Methode ‘Be a man!’

Een methode gericht op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld en houdt rekening met hun achtergrond. Bij ‘Be A Man!’ worden peer educators opgeleid om voorlichting te geven bij migranten- en jongerenwerkorganisaties. Klik voor de ‘handleiding voor organisaties’ en de ‘handleiding voor peer educators’ van de methodiek op de genoemde handleidingen. Alle materialen die beschikbaar zijn van de methode ‘Be A Man’ kunt u bekijken via deze site.

Voorlichtingspakket ‘loverboys’

sticker voorlichtingspakket loverboys

Sticker ‘Wist je dat…’

Een voorlichtingsaanbod met name gericht op moslimgroepen, met een kort toneelstuk (uitgevoerd in samenwerking met toneelgroep Siberia) en een sticker voor jongeren. Het materiaal is gericht op het vergroten van kennis, bewustzijn en weerbaarheid en kan zowel voor groepen jongeren als voor ouders worden ingezet. De sticker ‘Wist je dat…’ is bij SPIOR te bestellen voor €0.20 per stuk.

Voorlichtingspakket 'Eergerelateerd geweld'

SPIOR biedt op verzoek voorlichting over eergerelateerd geweld. Daarbij komen definitie en uitingsvormen als ook achterliggende oorzaken aan bod. In de voorlichting wordt rekening gehouden met de religieuze en/of culturele achtergrond van de doelgroep en wordt tevens verwezen naar lokale of regionale instellingen waar men terecht kan voor hulp.

Publicatie ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’

De publicatie geeft een breed inzicht in het thema huwelijksdwang. Aan bod komen de culturele achtergronden van uithuwelijking, de visie van de islam op partnerkeuze, de relatie tussen partnerkeuze en eer en hoe moslimjongeren en -ouders zelf erover denken. De publicatie biedt daarnaast praktische handvatten om zelf preventief aan de slag te kunnen gaan en is uitgegeven in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Turks en Arabisch. U kunt de publicatie bestellen door een bericht met uw gegevens (organisatie, naam, adres) te sturen aan m.vorthoren@spior.nl. Prijs: €10,- inclusief administratie- en verzendkosten.

Handreiking ‘Your Right 2 Choose!’ (Movisie)

‘Your right 2 Choose!’ is de titel van de door Movisie ontwikkelde campagne over partnerkeuze voor jongeren. Deze handreiking is gebaseerd op focusgroepen die in samenwerking met onder meer SPIOR zijn georganiseerd en is met inhoudelijk advies van SPIOR opgesteld. Professionals en vrijwil-ligers die het thema partnerkeuze en huwelijksdwang willen bespreken met groepen jongeren of ouders vinden hierin praktische adviezen voor het opzetten en begeleiden daarvan.

Cursus ‘werken met overtuiging’ (i.s.m. Humanistisch Verbond en KSA/GCW)

Een eendaagse workshop over de maatschappelijk relevante aspecten van levensbeschouwing en religie in Rotterdam. Geen theologische cursus dus, maar een praktijkgerichte workshop, gericht op kennis van het religieuze en levensbeschouwelijke middenveld in Rotterdam en het vergroten van inzicht ten behoeve van beleidsontwikkeling- en uitvoering. De cursus is met name opgezet voor beleidsmakers en -uitvoerders actief binnen de gemeente Rotterdam. Het materiaal biedt ook voldoende aanknopingspunten voor andere organisaties en kan op verzoek nader worden toegespitst op een specifiek werkterrein. Door de samenwerking met het Humanistisch Verbond en KSA/GCW is een breedte aan expertise en invalshoeken gegarandeerd.

Cursus godsdienst en levensbeschouwing in Nederland

Het materiaal voor deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Inholland en in samenspraak met vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en religies die behandeld worden. De cursus biedt een grondige maar tegelijkertijd laagdrempelige kennismaking met hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme. Door praktijkgerichte werkvormen, zoals bezoeken aan gebedshuizen, is het materiaal geschikt om op lokaal niveau in te zetten voor ontmoeting tussen bewoners.

Training ‘Wajaw’

In opdracht van SPIOR heeft de Hogeschool Inholland trainingsmateriaal ontwikkeld gericht op jongeren (van met name Marokkaanse origine) ter voorkoming van maatschappelijke uitval. De training bestaat uit onderdelen gericht op het ondersteunen van de interculturele en religieuze identiteitsontwikkeling, het bevorderen van vaardigheden ter conflicthantering, tegengaan van en omgaan met discriminatie en agressie, burgerschapsvorming en vrijetijdsbesteding.

Voorlichtingsmateriaal pleegzorg

Een aanzienlijk deel van de kinderen die in pleegzorg terecht komen, heeft een islamitische achtergrond, terwijl islamitische pleeggezinnen nauwelijks beschikbaar zijn. Voor kinderen is het het beste wanneer de omgeving van het pleeg-gezin zoveel mogelijk gelijkenis heeft met de omgeving thuis. SPIOR heeft samen met het Centrum voor Pleegzorg Rotterdam bestaand voorlichtings- en wervingsmateriaal aangepast voor een islamitische doelgroep.

Film en voorlichting ouderbetrokkenheid

Samen met studenten van de Hogeschool Rotterdam ontwikkelde SPIOR een korte film over schooluitval en ouderbetrokkenheid. In de film komen ouders en leerkrachten uit Rotterdam aan het woord over het thema. Daarnaast is onderzoek verricht naar de definities van ouderbetrokkenheid en schooluitval voor de verschillende betrokkenen: ouders, leerlingen, scholen en beleidsmakers. Op grond hiervan is passend voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, dat met name geschikt is voor bijeenkomsten met ouders.

Methodiek ‘Aanpak sociaal isolement’

SPIOR ontwikkelde in samenwerking met de GGD een project gericht op het doorbreken van het sociaal isolement waarin bepaalde groepen vrouwen zich bevinden. De methodiek bestaat uit verschillende fases, waarbij de vrouwen stapsgewijs worden begeleid naar maatschappelijke participatie. Daarnaast is er binnen de methodiek aandacht voor de mannen in de directe omgeving van de deelnemende vrouwen, aangezien duurzame maatschappelijke participatie het best bereikt wordt wanneer ook zij van het belang van maatschappelijke participatie doordrongen raken.

Besturingsmodel en toolkit ‘Voor de verandering’ (i.s.m. GGD, JOS & Dona Daria)

Een besturingsmodel voor projecten gericht op bewustwording en gedragsverandering. In een toolkit wordt het model beschreven met bijbehorende instrumenten. Door inzet van het model kan een effectievere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bewerkstelligd worden en een grotere effectiviteit van projecten die als doelstelling hebben houding en gedrag bij maatschappelijke onderwerpen te veranderen. De toolkit wordt naar verwachting in 2012 beschikbaar gesteld aan een breed publiek.

Methodiek ‘Pedagogisch scholingstraject vrijwilligers’

Een methodiek gericht op de pedagogisch-didactische competenties van vrijwillige onderwijsgevenden binnen moskeeën en vrijwilligersorganisaties, ter verbetering van het pedagogisch klimaat, gebaseerd op het in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam uitgevoerde scholingstraject. De beschrijving van de methodiek zal naar verwachting in 2012 worden gepresenteerd.

Lesmateriaal GHVO (in ontwikkeling)

Ten behoeve van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs dat gegeven wordt op openbare basisscholen, werkt SPIOR samen met diverse deskundigen aan de ontwikkeling van passend lesmateriaal voor het islamitisch vormingsonderwijs. Het lesmateriaal heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig denkende mensen, die open staan en respect hebben voor andersdenkenden en -gelovigen, zonder de eigen islamitische identiteit te verliezen. Naar verwachting zal de methode eind 2012 klaar zijn en in schooljaar 2012-2013 geïmplementeerd kunnen worden.

Glossy GVO en HVO: Kompas voor het leven

In maart 2016 brachten de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO de eenmalige glossy ‘Kompas voor het leven’ uit. Deze glossy biedt inzicht in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. SPIOR verzorgt islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs en heeft een bijdrage geleverd aan de glossy. In het artikel ‘Kritisch nadenken over je geloof’ komt onder meer IGO-juf Nezahat aan het woord over haar ervaringen met het geven van islamitisch godsdienstonderwijs op openbare basisscholen: ‘Ik had als kind zelf heel veel vragen. Toen ik een keer werd gevraagd om in te vallen als juf en in die klas zat, herleefde dat gevoel weer. Dat ik door wilde vragen, nadenken over wat voor mij waar was. Daarom wil ik de kinderen zelf leren denken.’

Klik hier om de volledige glossy door te lezen.