Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO)

Categories: Activiteiten

Sinds 2009 wordt het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen landelijk georganiseerd en bekostigd, waarbij Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) optreedt als landelijk zendende instantie voor het Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO). Omdat SPIOR reeds 20 jaar ervaring en expertise had opgebouwd met dit onderwijs op lokaal niveau, zorgt SPIOR voor de uitvoering.

De lessen islamitisch godsdienstonderwijs hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij leren zij meer over de islam en ontwikkelen zij hun islamitische identiteit, maar leren zij ook open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en-gelovigen. Daarnaast worden er in de lessen verbanden gelegd tussen de theorie en de dagelijkse praktijk.

Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO) is onderdeel van het bredere palet aan GVO en HVO. Naast IGVO kunnen ouders ook kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek, hindoeïstisch en boeddhistisch vormingsonderwijs. De zes denominaties werken samen in het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Bezoek hier de website van het Centrum voor Vormingsonderwijs.
Zie hier de folder voor scholen.
Zie hier de folder voor ouders.

Methodiek

Om ervoor te zorgen dat de lessen inhoudelijk van goede kwaliteit zijn en aansluiten op de dagelijkse leefwereld van de kinderen, heeft SPIOR in samenwerking met deskundigen een methodiek ontwikkeld voor het onderwijs. Uitgangspunt is hierbij dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving en te maken krijgen met mensen met andere religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden. De methodiek is daarom niet alleen gericht op het eigen godsdienst onderwijs maar ook op de kennismaking met verschillende levensbeschouwingen en religies en het bevorderen van onderling begrip, respect en verdraagzaamheid.

In het specifiek voor islamitisch godsdienst onderwijs ontwikkelde lesmateriaal vormen acht islamitische basiswaarden de inhoudelijke kern: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, nederigheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid en het nakomen van beloftes. Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van gekwalificeerde leerkrachten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (‘ibada) en ethiek (achlaaq). In het bijbehorende leerkrachtenboek wordt daarnaast ook veel aandacht besteed aan het pedagogisch-didactisch klimaat binnen het openbaar onderwijs.

De leerkrachten worden jaarlijks bijgeschoold. Zo had er op 4 juni 2014 een nascholing ‘samenleesverhalen’ plaats voor islamitische en protestantse docenten. Klik hier voor een kort verslag van de bijeenkomst.

Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO) voor uw kind?

Zit uw kind op een openbare basisschool en heeft u belangstelling voor islamitisch godsdienstonderwijs? Dan heeft u het recht om dit onderwijs voor uw kind aan te vragen. Uw kind krijgt op school dan wekelijks in het Nederlands les over de islam door bevoegde leerkrachten. Het onderwijs wordt u kosteloos aangeboden.

Als u uw kind aanmeldt voor 1 mei, kan het onderwijs vanaf de start van het volgende schooljaar worden gerealiseerd. Aanmelden kan overigens ook na deze datum, alleen starten de lessen dan mogelijk iets later.

Bent u als school geïnteresseerd om dit aanbod te realiseren voor uw leerlingen, ook dan kunt u met ons contact opnemen.

Voor meer informatie over het Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO) en de manier waarop u dit aan kunt vragen neemt u contact op met Ayten Kaymakci via 010-4666989 of info@spior.nl.

igo-620x350Glossy GVO en HVO: Kompas voor het leven

In maart 2016 brachten de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO de eenmalige glossy ‘Kompas voor het leven’ uit. Deze glossy biedt inzicht in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. SPIOR verzorgt islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs en heeft een bijdrage geleverd aan de glossy. In het artikel ‘Kritisch nadenken over je geloof’ komt onder meer IGVO-juf Nezahat aan het woord over haar ervaringen met het geven van islamitisch godsdienstonderwijs op openbare basisscholen: ‘Ik had als kind zelf heel veel vragen. Toen ik een keer werd gevraagd om in te vallen als juf en in die klas zat, herleefde dat gevoel weer. Dat ik door wilde vragen, nadenken over wat voor mij waar was. Daarom wil ik de kinderen zelf leren denken.’

Klik hier om de volledige glossy door te lezen.

Wetsvoorstel structurele financiering godsdienstig vormingsonderwijs aangenomen

Op 14 februari 2017 stemde de Eerste Kamer met twee derde van de meerderheid in met het initiatiefvoorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare scholen structureel te bekostigen. In totaal hebben dertien onderwijsorganisaties hiervoor gepleit in een brief die eerder naar de Tweede Kamer is verzonden. SPIOR en de andere aanbieders van dit onderwijs zijn zeer verheugd dat het wetsvoorstel is aangenomen. Dit besluit maakt het mogelijk om kinderen blijvend godsdienstlessen aan te bieden en ook te groeien en uit te breiden. Daarnaast biedt het vakdocenten meer zekerheid en meer mogelijkheden tot professionalisering.

Sinds 2009 wordt het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen landelijk georganiseerd en bekostigd, waarbij Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) optreedt als landelijk zendende instantie voor het Islamitisch Godsdienstig Vormingsonderwijs (IGVO). Omdat SPIOR reeds 20 jaar ervaring en expertise had opgebouwd met dit onderwijs op lokaal niveau, zorgt SPIOR voor de uitvoering. De lessen islamitisch godsdienstonderwijs hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij leren zij meer over de islam en ontwikkelen zij hun islamitische identiteit, maar leren zij ook open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en- gelovigen.