IGO op openbare scholen – Tweede Kamer stemt voor behoud!

Categories: Actueel

In de laatste bezuinigingsronde op het onderwijs heeft het kabinet onder meer voorgesteld om de subsidie op het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen volledig te schrappen. Op 4 juli heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet echter middels een motie opgedragen het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen te behouden. SPIOR en de partnerorganisaties van de andere denominaties zijn verheugd over de brede steun vanuit de Tweede Kamer en verwachten dat de minister uitvoering zal geven aan de motie en dat het kabinet middelen beschikbaar blijft stellen voor dit onderwijs.

Achtergrond
Als de bezuinigingsvoorstellen werkelijkheid zouden zijn geworden, dan zou er een einde komen aan zeer waardevol onderwijs, dat kinderen helpt in hun vorming tot Nederlandse burgers die vol zelfvertrouwen, openheid en respect onze pluriforme samenleving tegemoet te treden.
Onderwijs dat wekelijks aan in totaal 75.000 kinderen wordt gegeven op ruim 1200 (ongeveer de helft van alle) basisscholen in Nederland. Onderwijs waarvoor door de betrokken basisscholen van harte ruimte wordt geboden om invulling te geven aan hun opdracht tot actieve pluriformiteit in het openbaar basisonderwijs. Onderwijs waar de ouders van al die kinderen bewust voor kiezen en waarvoor het recht al sinds 1857 in de Nederlandse wet verankerd is. Onderwijs dat iedere week weer door 700 zeer betrokken en gekwalificeerde leerkrachten vol enthousiasme wordt verzorgd.

De zendende instanties en werkgeversorganisaties voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (voor het islamitisch godsdienst onderwijs zijn dat respectievelijk CMO en SPIOR) zetten dan ook gezamenlijk allerlei acties in om de Tweede Kamer ervan te overtuigen niet in te stemmen met deze bezuiniging. Zo werd een ieder die het belang van dit onderwijs inziet opgeroepen om een petitie te tekenen.

Op 25 juni werd de petitie, ondertekend door bijna 30.000 mensen, tijdens een demonstratie in Den Haag aan leden van de Vaste Kamercommissie van OCW aangeboden . De aanwezige docenten droegen t- shirts met leuzen en vlaggetjes met zich mee. Ook was een flashmob te zien en brachten zij een lied ten gehore. Voor een impressie van de demonstratie op 25 juni bekijkt u de foto’s onderaan dit bericht.

Op donderdagavond 27 juni overlegde de commissie met de minister en de staatssecretaris over de voorgenomen bezuinigingen.  Uit dit overleg is gebleken dat de regeringspartijen en oppositie recht tegenover elkaar staan als het gaat om GVO en HVO. Er is daarmee nog geen duidelijkheid over de subsidie voor GVO en HVO.  Daarom heeft een aantal oppositiepartijen een ‘Verlengd Algemeen Overleg’ (VAO) aangevraagd, wat inhoudt dat het onderwerp nog een keer terugkomt, maar dan voor de gehele Tweede Kamer. De uitkomst van deze stemming zal cruciaal zijn voor de toekomst van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen.

Het VAO had plaats op woensdag 3 juli van 11.40 – 12.00 uur waar een motie werd ingediend waarin aan de regering werd gevraagd te streven naar het beschikbaar houden van middelen in de begroting voor OCW voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. De Tweede Kamer heeft op donderdag 4 juli gestemd over deze motie: bijna de gehele Tweede kamer, inclusief de regeringspartijen, schaarde zich achter de motie. Houd de website van SPIOR in de gaten voor meer informatie over mogelijke ontwikkelingen rondom IGO.

Op 14 juni gaven pedagoog en SPIOR- consulent Mesut Dişli en Jan Beijer, directeur van HVO Primair, hun reactie op de actualiteiten in de Turkse krant ZamanBenelux. Lees het gehele artikel via deze link.