Beleid

Categories: Beleid

Participatie en identiteit
SPIOR heeft sinds haar oprichting als hoofddoelstelling het bevorderen van participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Een doelstelling die, onder meer gezien het maatschappelijk debat van de afgelopen jaren, onverminderd actueel is. SPIOR blijft zich daarom inzetten voor dit doel en speelt daarbij in op actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Zo hebben we veel aandacht voor vrouwen- en mannenemancipatie, de dynamiek in het gezin en opvoeding en begeleiding van kinderen. Het belang van scholing en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten onder jongeren is hierin een belangrijke pijler. Middels haar activiteiten zet SPIOR zich niet alleen in voor de moslim gemeenschap in Rotterdam en omstreken; bij ons werk sluiten we nadrukkelijk niemand uit. In de meer dan 25 jaar dat SPIOR een partner is in de stad en de regio, zien we steeds meer een groei richting activiteiten waaraan mensen van diverse religieuze en culturele achtergronden deelnemen. SPIOR wil dan ook bijdragen aan de samenleving in brede zin en verbinding tussen diverse mensen en groepen tot stand brengen. Onze islamitische identiteit vormt daarbij onze inspiratiebron en geen beperking.

Aangesloten organisaties
SPIOR heeft momenteel 72 aangesloten organisaties, die de ruggengraat van de organisatie vormen. SPIOR biedt steun en advies aan de organisaties om op verschillende terreinen te participeren in de samenleving en aangesloten organisaties zijn partners in de uitvoering van diverse projecten. Vanaf het begin vervult SPIOR een intermediaire rol: een brugfunctie tussen de achterban enerzijds, zowel voor afzonderlijke organisaties als op collectief niveau, en de (met name lokale) overheid en overige maatschappelijke instellingen anderzijds. Vanuit de aangesloten organisaties spelen met enige regelmaat nog specifieke vragen, waarbij een beroep wordt gedaan op deze rol van SPIOR omdat daarin een specifieke positie en vertrouwen gevergd zijn om te komen tot oplossingen. Vanuit haar taakopvatting wil SPIOR hierin graag verantwoordelijkheid blijven nemen. Hiertoe is SPIOR vanuit haar expertise onder meer op diverse terreinen structureel dan wel incidenteel in overleg met de gemeente Rotterdam en op diverse dossiers ook onderdelen van de rijksoverheid, in het bijzonder ten aanzien van beleidsontwikkelingen aangaande de moslimgemeenschap.

Signalering
SPIOR heeft een signalerende functie en geeft, onder meer door deelname aan stedelijke en wijkgerichte overlegstructuren, netwerken en platformen, hier vorm aan. Op basis van noden en behoeften die daarbij zowel in de achterban als in de samenleving in het algemeen worden geconstateerd, worden waar mogelijk diverse projecten en activiteiten ontwikkeld. Ook de signalering van negatieve ontwikkelingen in de samenleving die als een bedreiging voor de maatschappij kunnen worden ervaren is een prioriteit voor ons. Op basis van goede afspraken en afbakening van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze kunnen wij daar een positieve rol in vervullen. Onder signalering rekenen wij ook PR activiteiten, communicatie en voorlichting. SPIOR biedt informatie op een veelheid van onderwerp op het snijvlak van islam en moslims en de Nederlandse samenleving.

Verbinding
SPIOR verricht haar werkzaamheden niet in isolement, maar zoekt daar waar mogelijk nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met diverse maatschappelijke partners. Daar blijven we op inzetten. Tevens zet SPIOR zich in voor een blijvende en positieve verbinding tussen moslims en de rest van de samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat de vaak geschetste indeling ‘Nederlanders en moslims’ een schijntegenstelling is. Wij werken vanuit de overtuiging dat Nederlands burger zijn en moslim zijn elkaar niet uitsluiten of intrinsiek onverenigbaar zijn, maar elkaar juist versterken en inspiratie kunnen bieden. De Nederlandse, en zeker de Rotterdamse, bevolking bestaat uit een grote diversiteit aan mensen met diverse culturele en religieuze achtergronden. Vanuit deze diversiteit kan elke burger een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.