Activiteiten 2015

Preventie radicalisering

De aanpak van radicalisering in Rotterdam vraagt om structurele interventies en een multidisciplinaire samenwerking. Om radicalisering effectief aan te pakken moet worden ingezet op een preventieve en responsieve aanpak. Door uitingsvormen en signalen van radicalisme vroegtijdig te herkennen kan het proces worden afgeremd en zelfs worden teruggedraaid. Het project ‘Preventie radicalisering’ richt zich op de praktische invulling van…

Integratietour

De integratietour is een initiatief van het Rotterdamse College van B&W om sociale en culturele integratie te bevorderen door dialoog te stimuleren tussen Rotterdammers van verschillende achtergronden. De bijeenkomsten zijn gestructureerd rondom uiteenlopende thema’s, waaronder seksuele diversiteit, (on)gelijkheid van mannen en vrouwen, huwelijksdwang en vrije partnerkeuze, besnijdenis, traditionele taakopvattingen, vrijheid van meningsuiting, het omgaan met…

Samen leven in woord en daad

Rotterdam is naast een stad met een zeer diverse bevolkingssamenstelling ook een relatief jonge stad. De aanwezigheid van veel jongeren draagt een unieke kans in zich, voor nu en voor de toekomst. Ondanks het feit dat de meeste jongeren diversiteit (in waarden, attitudes, cultuur, overtuiging, etnische achtergrond, seksuele voorkeur, kennis, vaardigheden en levenservaring) als een…

Samen sterker tegen discriminatie

Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Men is vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden of denkt dat het rapporteren…

Wajaw II

In 2015 voert SPIOR het project ‘Wajaw II’ uit. ‘Wajaw’ is een trainingsprogramma voor jongeren die maatschappelijk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. In 2008 ontwikkelde SPIOR in samenwerking met de Hogeschool Inholland dit trainingsprogramma. Doelstellingen van de training zijn om overlastgevend gedrag en maatschappelijke uitval door o.a. vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering…

Be a man!

Het thema seksualiteit is voor veel Rotterdammers ook vandaag de dag nog een lastig te bespreken onderwerp. Onder groepen waar traditionele rolopvattingen domineren is het zelfs nog een groot taboe. SPIOR heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het bespreekbaar maken van dit soort gevoelige thema’s binnen deze groepen. Daarom is zij door…

Vrouwen en Vrede – ʽAnnisa wa assalaamʼ

In 2015 wordt het project ‘Vrouwen en vrede’ afgerond. ‘Vrouwen en Vrede’ wordt gefinancierd door Oxfam Novib. Dit is een wereldwijde beweging met organisaties in Nederland en daarbuiten die zich inzet tegen onrecht en armoede in de wereld. De inzet van het project is om diverse gemeenschappen in Nederland duurzaam te betrekken bij vredesprocessen in…