<>

SPIOR 30 jaar!

Vandaag, 12 september 2018, bestaat SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Privacy statement

Categories: Privacy statement

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), gevestigd aan Teilingerstraat 124, 3032 AW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.spior.nl
Teilingerstraat 124, 3032 AW Rotterdam
+31 (0)10 4666989

De directeur is de functionaris gegevensbescherming van SPIOR. Hij/zij is te bereiken via info@spior.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SPIOR verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens (in geval van uitbetalingen)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, Twitter en Facebook
– Contactgegevens van deelnemers en vrijwilligers via een app (bijv. voor het project ‘Welkom Onthaal’)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SPIOR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– culturele achtergrond
– godsdienst of levensovertuiging
– leeftijd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SPIOR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie
– Om contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor onderzoek naar opbrengsten van onze diensten en producten
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– SPIOR analyseert niet uw gedrag op de website. Als SPIOR dit gaat doen, doen we dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SPIOR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPIOR) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SPIOR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen zal dit zijn vanwege uw deelname aan een van onze projecten, diensten of producten. Daarvoor geldt dat de gegevens in ieder geval worden bewaard tijdens de duur van de deelname en tot en met de benodigde verantwoording en vaststelling van eventuele financiers. Aan financiers worden in beginsel geen persoonsgegevens van deelnemers verstrekt, tenzij na uw expliciete toestemming. In beginsel worden projectgegevens tot 10 jaar na afsluiting van de activiteit bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
SPIOR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPIOR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op dit moment maakt SPIOR geen gebruik van cookies. Als SPIOR cookies gaat gebruiken, zijn dit alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Als wij cookies gebruiken, is dat omdat deze noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPIOR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spior.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. SPIOR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SPIOR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@spior.nl.