Activiteiten 2013

Handreiking: ‘Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan’

In opdracht van TechniekTalent.nu heeft SPIOR een inventarisatie uitgevoerd naar reeds bestaande activiteiten en initiatieven gericht op het betrekken van ouders bij de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Wat werkte wel en wat werkte niet? En welke activiteiten leidden tot succes binnen specifiek allochtone gemeenschappen? Op basis van de analyse en uitkomsten van deze…

Islamofobie in Nederland: verkenning monitor

Voor een gezonde samenleving is het van belang dat alle groepen in Nederland zich onderdeel van de samenleving voelen en goed met elkaar samenleven. Hiervoor is het in ieder geval belangrijk dat sociale uitsluiting en discriminatie worden bestreden. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend…

‘Ontmoetingsestafette’

Binnen de ‘ontmoetingsestafette’ gaan vrijwilligersorganisaties ontmoetingen tussen buurtbewoners organiseren. Dit houdt in dat een betrokkene bij een vrijwilligersorganisatie andere wijkbewoners uitnodigt om op bezoek te komen. Deze wijkbewoners nodigen vervolgens weer andere wijkbewoners uit en zo volgen de ontmoetingen elkaar op. Voor de estafette wordt een tijdsperiode afgesproken. Zo ontstaat er tussen de vrijwilligersorganisaties een…

Islamitisch Godsdienst Onderwijs (IGO)

Sinds 2009 wordt het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen landelijk georganiseerd en bekostigd, waarbij Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) optreedt als landelijk zendende instantie voor het Islamitisch godsdienst onderwijs (IGO). Omdat SPIOR reeds 20 jaar ervaring en expertise had opgebouwd met dit onderwijs op lokaal niveau, zorgt SPIOR voor de uitvoering. De lessen…

‘Girl power!’

Veel hoger opgeleide dames lukt het niet om een passende baan te vinden. Hierbij spelen het ontbreken van een groot netwerk en soms ook de juiste vaardigheden een rol, juist in het huidige economische klimaat. SPIOR biedt daarom het project ‘Girl Power!’:  een kort traject met een leuke bijeenkomst met rolmodellen en diverse workshops, de…

‘R.E.S.P.E.C.T.’

SPIOR zet zich sinds jaar en dag in voor respect: respect voor alle medeburgers, ook voor degenen met andere leefstijlen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar moet wel respect tonen om goed te kunnen samenleven. In 2012 werden in dit kader 45 sleutelfiguren getraind om de onaanvaardbaarheid van discriminatie en intolerantie…

‘Samen sterker tegen discriminatie’

Dit project richt zich erop met name Rotterdamse jongeren uit te rusten met meer kennis over de mogelijkheden om tegen discriminatie op te treden, om zo zowel discriminatie als gediscrimineerd worden tegen te gaan. Er wordt ingezet op het creëren van een beter inzicht in wanneer er sprake is van discriminatie (onderscheid ‘gevallen’ en ‘gevoelens’)…